РЕШЕНИЕ

12342
София, 06.10.2020

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесет и девети юли две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
СИБИЛА СИМЕОНОВА
АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ
при секретар Мариана Салджиева
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдиятаАЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ
по адм. дело 5083/2020. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 145 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във вр. с чл. 323, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).
Образувано е по жалба на И. Петров - прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора, чрез адв. В. Димитров – АК Стара Загора против Решение по т. 33.1 на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, взето с Протокол №4 от 05.02.2020 г., с което е потвърдено наложеното му със Заповед №106/09.12.2019 г.на административния ръководител на Районна прокуратура Стара Загора дисциплинарно наказание „забележка“ по реда на чл.308, ал.1, т. 1 от ЗСВ. Поддържат се оплаквания за допуснати нарушения по отношение на формата и съдържанието на акта, незаконосъобразност поради нарушение на материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона – основания по чл. 146, т.3, т.4 и т.5 от Административно-процесуалния кодекс (АПК). Иска се отмяна на обжалваното решение. Претендира разноски.
Ответникът - Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет чрез процесуалния представител е оспорил жалбата в писмено становище.
Заинтересованата страна - Административен ръководител – Районен прокурор на Районна прокуратура Стара Загора не взема становище по делото.
При извършената служебна проверка се установи, че жалбата е процесуално допустима, като подадена от лице с правен интерес против подлежащ на оспорване акт в срока по чл. 323, ал. 1 от ЗСВ.
След като подложи на преценка доказателствата по делото и доводите на страните, Върховният административен съд, шесто отделение, намери за установено следното:
Дисциплинарното производство срещу И. Петров – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора е инициирано след доклад вх. № 4502 от 04.11.2019 г. на заместник районен прокурор в Районна прокуратура Стара Загора /стр.50 от адм.преписка/.Със заповед № 90 от 2019 г. на административния ръководител на Районна прокуратура Стара Загора, на основание чл.140, ал.1, т.1 и раздел I на глава 16 от Закон за съдебната власт (ЗСВ) е започнала проверка с оглед данни за допуснато дисциплинарно нарушение от прокурор И. Петров за неявяването му на работа на 01.11.2019 г. /стр.49 от адм. преписка/
Със заповед РП № 95 от 07.11.2019 г. на административния ръководител на Районна прокуратура Стара Загора/стр.37-38 от адм.преписка/ на основание чл.140, ал.1, т.1, чл.310, ал.1 вр. чл.307, ал.3, т.4 и чл.310, ал.2 ЗСВ е образувано дисциплинарно производство срещу И. Петров – прокурор от състава на РП – Стара Загора за извършено от него дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т.4 от ЗСВ-неизпълнение на други служебни задължения, а именно – неявяване на работа на 01.11.2019 г.
Към дисциплинарното произвоство по преписка № 4502 /2019 г. по описа на РП Стара Загора са приобщени и материали от проверката : доклад на заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор М. Николов до административния ръководител от 04.11.2019 г.;Заповед РП № 90 от 2019 г. от 04.11.2019 г. на администратвния ръководител – районен прокурор на РП – Стара Загора; писмо от административния ръководител до съдебния администратор на РП – Стара Загора от 04.11.2019 г. ;писмо от административния ръководител до прокурор И. Петров от състава на РП – Стара Загора от 04.11.2019 г.; писмо от административния ръководител до Началника на ОЗ „Охрана – Стара Загора” гр. Стара Загора от 04.11.2019 г., заведено под № 2664 от 04.11.2019 г. по описа на ОЗ „Охрана – Стара Загора” гр. Стара Загора; писмо справка от ОЗ „Охрана – Стара Загора” гр. Стара Загора, рег. № 2475 от 05.11.2019 г. ; доклад от съдебния администратор до административния ръководител на РП – Стара Загора от 07.11.2019 г. , ведно с приложени към него копие от графика за съдебни заседания на магистратите от РП – Стара Загора от 01.11.2019 г. и извадка от модула „ Изключени прокурори от разпределение” в УИС за 01.11.2019 г. ; справка обяснение от прокурор И. Петров по преписка № 4502 от 2019 г. по описа на РП Стара Загора, от 07.11.2019 г. , ведно с приложениете към нея копия от медицинско направление № 1373 от 24.10.2019 г. и рецептурна бланка от 06.11.2019 г. и копие на рентгенова снимка, направена на 06.11.2019 г.
В хода на административното производство е било установено, че жалбоподателят през продължителен времеви период – от 20.09.2019 г. до 25.10.2019 г. включително, е ползвал платен годишен отпуск в поредни петъчни дни (общо 6 поредни петъчни дни), като 01.11.2019 г. се явява последващ петъчен ден на последния ползван платен отпуск – 25.10.2019 г.
Издадена е Заповед №106/09.12.2019 г.на административния ръководител на Районна прокуратура Стара Загора, с която на жалбоподателя е било наложено наказание “забележка“ на осн. чл.140, ал.1, т.1 и чл.314, ал.1 вр. чл.311, т.1, вр.чл.308, ал.1, т.1 и чл.314, ал.3 ЗСВ за извършено от него дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т.4 от ЗСВ-неизпълнение на други служебни задължения, а именно неявяване на работа на 01.11.2019 г. и неполагане на дължимия съобразно заеманата длъжност –„прокурор“ в РП –Стара Загора труд.
Прието като доказателство по делото е и предложение от Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Прокурорската колегия на ВСС с проект за потвърждение на цитираната по-горе заповед.
Въз основа на изложеното е гласувано Решение по т. 33.1 на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с Протокол №4 от 05.02.2020 г., с което е потвърдено наложено на оспорващия дисциплинарно наказание по реда на чл.308, ал.1, т. 1 от ЗСВ „забележка“ за допуснато дисциплинарно нарушение по чл. 140, ал.1, т.1 и чл.314 ал.1 вр. с чл. 311 т.1 вр. чл.308 ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт за извършено от него дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т.4 от ЗСВ-неизпълнение на други служебни задължения, а именно – неявяване на работа на 01.11.2019 г. и неполагане на дължимия съобразно заеманата длъжност –„прокурор“ в РП –Стара Загора труд.
При извършената служебна проверка на основанията по чл. 146 от АПК Върховният административен съд, тричленен състав, установи, че оспореното решение е издадено от компетентния орган в рамките на предоставените му от закона дисциплинарни правомощия, но при допуснати съществени нарушения на административно производствените правила за провеждане на дисциплинарното производство, налице е и нарушение на материалния закон.
Актът е издаден от компетентен орган в предвидените му правомощия и форма.
Не е спазено обаче изискването на чл. 309 от ЗСВ дисциплинарното наказание да се определя съобразно тежестта на нарушението, формата на вината, обстоятелствата, при които е извършено нарушението, и поведението на нарушителя. За да се постигне целта на закона, дисциплинарната отговорност на магистрата следва да бъде реализирана при спазване на административнопроцесуалните правила за изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за налагане на адекватно и справедливо дисциплинарното наказание. Фактите по делото не установяват виновно осъществяване на елементите на фактическия състав на нарушенията по чл. 307, ал. 3, т. 4 от Закона за съдебната власт. Безспорно се установява, че жалбоподателят през продължителен времеви период – от 20.09.2019 г. до 25.10.2019 г. включително, е ползвал платен годишен отпуск в поредни петъчни дни (общо 6 поредни петъчни дни), като въпросният 01.11.2019 г. се явява последващ петъчен ден на последния ползван платен отпуск такъв – 25.10.2019 г. Самият административен ръководител в заповедта за налагане на дисциплинарното наказание обсъжда като причини за отсъствието на жалбоподателя на посочената по-горе дата формираната неправилна представа у същия за ползван от него платен годишен отпуск, здравословните проблеми, преживени от същия в посочения период, повлияли върху обективната му преценка и по-високата му среднодневна натовареност през 9-месечието на 2019 г. Въпреки това, административният ръководител не отчита, че налагането дори и на най-ниското като интезивност наказание „забележка“ не отговаря на действителната тежест на допуснатото дисциплинарно нарушение. Вината като субективно отношение на дееца към деянието и неговите последици не е имагинерен извод, а съвкупност от обективни факти, които доказват отношението към противоправното деяние.
Настоящият състав приема, че е налице допуснато и съществено процесуално нарушение в хода на образуваното производство. Видно от заповед РП № 95 от 07.11.2019 г. на административния ръководител на Районна прокуратура Стара Загора, обяснението на жалбоподателя от 07.11.2019 г. предшества заповед РД №95/2019 г. от 07.11.2019 г., с която е образувано дисциплинарното производство. От една страна се твърди наличие на дадени обяснения, а от друга, че магистрата не се е възползвал да даде такива в рамките на производството. Отново е видно от същата заповед за образуване на дисциплинарното производство, че на жалбоподателя е вменено извършено от него дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т.4 от ЗСВ-неизпълнение на други служебни задължения, а именно – неявяване на работа на 01.11.2019 г. На свой ред, в Заповед №106/09.12.2019 г. на административния ръководител на Районна прокуратура - Стара Загора, с която е наложено дисциплинарното наказание, допълнително е включена и частта „и неполагане на дължимия съобразно заеманата длъжност –„прокурор“ в РП –Стара Загора труд“. Дори да се приеме, че оспорващият е дал обяснения по нарушението „неявяване на работа на 01.11.2019 г.“ с писмената си справка от 07.11.2019 г., то той не е дал обяснения и не е бил изслушан в рамките на образуваното производство по вменените му нарушения, обективирани в Заповед №106/09.12.2019 г. на административния ръководител на Районна прокуратура - Стара Загора – относно допълнително включените такива в частта „ неполагане на дължимия съобразно заеманата длъжност –„прокурор“ в РП –Стара Загора труд“, с което е накърнено правото му на защита. Съгласно чл. 313, ал. 2 от ЗСВ, когато привлеченото към дисциплинарна отговорност лице не е било изслушано или не са били искани писмените му обяснения, съдът отменя наложеното дисциплинарно наказание, без да разглежда делото по същество. Именно тази хипотеза е налице по отношение на вменените нарушения, обективирани в крайната Заповед №106/09.12.2019 г. на административния ръководител на Районна прокуратура - Стара Загора – относно допълнително включените нарушения в частта „неполагане на дължимия съобразно заеманата длъжност –„прокурор“ в РП –Стара Загора труд“.
Изложеното дотук налага извода за незаконосъобразност на оспореното Решение по т. 33.1 на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, взето с Протокол №4 от 05.02.2020 г., с което е потвърдено наложеното на И. Петров, прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора със Заповед №106/09.12.2019 г.на административния ръководител на Районна прокуратура Стара Загора дисциплинарно наказание „забележка“ по реда на чл.308, ал.1, т. 1 от ЗСВ, поради което същото следва да бъде отменено.
С оглед изхода на спора на жалбоподателя следва да се присъдят разноски в размер на заплатената държавна такса от 10 лв.
По изложените съображения и на основание чл. 172, ал. 2, предл. 2 от АПК Върховният административен съд, шесто отделение,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение по т. 33.1 на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, взето с Протокол №4 от 05.02.2020 г., с което е потвърдено наложеното на И. Петров, прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора със Заповед №106/09.12.2019 г.на административния ръководител на Районна прокуратура Стара Загора дисциплинарно наказание „забележка“ по реда на чл.308, ал.1, т. 1 от ЗСВ.
ОСЪЖДА Висшия съдебен съвет да заплати на И. Петров прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора сторените разноски за заплатена държавна такса в размер на 10 /десет/ лв.
Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред петчленен състав на Върховния административен съд.